Procesverbetering

Analyse

 

Om een goed advies, een oplossing, te kunnen geven dat past bij uw organisatie, is het van belang dat er een grondige analyse uitgevoerd wordt. Onze adviseurs zoeken voor u, met u en uw medewerkers, naar informatie, zowel binnen als buiten de organsiatie. Het voordeel van deze methode is dat de betrokkenen meewerken en meedenken tijdens de analyse wat zorgt voor draagvlak van de organisatieaanpassing. Na de analyse volgt uw plan van aanpak, realisatie en evaluatie.

Plan van aanpak

 

In dit plan is beschreven wat de consequenties zijn voor uw organisatie. Elementen van dit plan zijn:

  • Het verwachte resultaat.
  • Een beschrijving van de activiteiten die gaan plaatsvinden.
  • De doorlooptijd van het aanpassingstraject.
  • Schatting van de te verwachte kosten

Realisatie

 

Tijdens de realisatie worden de stappen zoals deze beschreven zijn in het plan van aanpak uitgevoerd. 

 

Evaluatie

 

Periodiek zullen er evaluatiemomenten ingepland worden. Het doel hiervan is u de opdrachtgever op de hoogte stellen van de voortgang en reacties te vernemen. Vanzelfsprekend zal er aan het einde een algehele evaluatie plaatsvinden.